top of page
anna.jpg

Chat with AI girlfriends, grow your love skills

Fast, Helpful AI Chatbot

Hokex lets you ask questions, get instant answers, and have back-and-forth conversations with AI. Gives access to GPT-4, ChatGPT, and Anna, an AI girlfriend. If you are a student, media worker, or researcher, you can apply for free use of our services.

快速,有用的 AI 聊天机器人

Hokex让您可以提问, 获得即时答案, 并与AI进行来回对话. 它提供了GPT-4, ChatGPT和Anna, 一款AI女朋友. 如果您是学生, 媒体工作者或研究员, 您可以申请免费使用我们的服务.

Быстрый, полезный AI-чат-бот

Hokex позволяет задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести диалоги с AI. Дает доступ к GPT-4, ChatGPT и Anna, AI-подруге. Если вы студент, медиаработник или исследователь, вы можете подать заявку на бесплатное использование наших услуг.

Chatbot AI Nhanh, Hữu ích

Hokex cho phép bạn đặt câu hỏi, nhận câu trả lời tức thì, và có cuộc trò chuyện qua lại với AI. Cung cấp quyền truy cập vào GPT-4, ChatGPT, và Anna, một bạn gái AI. Nếu bạn là sinh viên, nhân viên truyền thông, hoặc nhà nghiên cứu, bạn có thể đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi miễn phí.

contact

Contact Us

Your ticket has been received and you will receive a reply within 24 hours.

bottom of page